پروژه کف نیم طبقه انبار شرکت پخش کشیری

اجرای کف نیم طبقه انبار برای استفاده از حداکثر فضا و انبار کردن محصولات بر روی آن که با ورق های فایبرسمنت برد با ضخامت ۲۰mmاجرا شده است.(نصب و اجرا توسط اقای مهندس صامت )شرکت شایان پخش کشیری در گرگان