پروژه دیوار آسانسور

نصب و اجرای کنامیت برای دیواره آسانسور در شهر تبریز توسط جناب آقای مهندس احمدی پروژه دیوار آسانسور با فایبرسمنت برد کنامیت