اجرای نمای فرهنگسرا اشراق در تهران

اجرای نمای فرهنگسرا اشراق در تهران با استفاده از ورق های رنگ شده کنامیت