اجرای دیوار هتل سازمان برنامه بودجه تبریز

اجرای دیوار با ورق کنامیت توسط مهندس احمدی درهتل سازمان بر نامه بودجه تبریز